ข้อมูลโรงเรียนราษฎร์บำรุง

.

ข้อมูลทั่วไป

1.1)   ชื่อ สถานศึกษา    โรงเรียนราษฎร์บำรุงที่ตั้ง   หมู่ที่   6   บ้านโนนมะค่า ตำบลท่าใหญ่

             อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ      รหัสไปรษณีย์    36210   

             โทรศัพท์   044-870300 

โทรสาร –

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

             1.2)   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัย  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

       1.3)   เขตพื้นที่บริการการศึกษา บ้านโนนมะค่า

ข้อมูลด้านการบริหาร

             2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหารชื่อ-สกุลผู้บริหาร  -

         วุฒิการศึกษาสูงสุด  -         

                     ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ -  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  -  ปี  -  เดือน    

             2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ....................-.................คน

             2.3  ประวัติโดยย่อ  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา


ประวัติ

             โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2282  โดยมี  ขุนนิกรนันทกิจ  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เป็นผู้จัดตั้ง  ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ  เดิมตั้งอยู่วัดใหม่สำราญบ้านบุสีเสียด  หมู่ที่  4  ตำบลถ้ำวัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  มีนายฤทธิ์  ฦาชา  เป็นครูใหญ่  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งการสอนออกเป็น  4  ชั้นเรียน  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  -  4  ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนางแดด  2  เมื่อ  พ.ศ.  2486  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 

               ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.  2515  ได้งบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบป.1 ฉ  ใต้ถุนเตี้ย   3  ห้องเรียน  มีครุภัณฑ์ครบเป็นเงินจำนวน  97,000  บาท  สมทบกับวัสดุของชาวบ้านคิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  120,000  บาท  และมาสร้างอยู่ที่ดินของโรงเรียนตั้งอยู่บ้านโนนมะค่า  หมู่ที่  6  ตำบลท่าใหญ่  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  และเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6

              ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.  2523  ได้งบประมาณจากทางราชการมาสร้างต่อเติมอีก  3  ห้องเรียน  มีครุภัณฑ์ครบเป็นจำนวนเงิน  360,000  บาท  สร้างเมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2523  จนรวมเป็น  6  ห้องเรียนที่ใช้ทำการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันนี้

 

 เป้าหมายของสถานศึกษา  

              1.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  3.  ครู  ผู้บริหารมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ

นำเทคโนโลยี ไปจัดการเรียนการสอน

   4.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

วิสัยทัศน์ 

                          โรงเรียนราษฎร์บำรุง                   เป็นเลิศคุณธรรม

                นำการใช้เทคโนโลยี                             มีคุณภาพมาตรฐาน

                ร่วมประสานชุมชน                                ดำรงตนอย่างมีความสุข

                                ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

                                วิริเยน  ทุกขมเจติ

                                คนจะล่วงทุกข์ได้  เพราะความเพียร