ประกาศผลสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โพสต์10 พ.ย. 2555 19:48โดยkannika S

 

 

ประกาศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

.........................................................................

                ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง  ลงวันที่  11   พฤศจิกายน  2555  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง  และโรงเรียนราษฎร์บำรุงได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  เมื่อวันที่  10   พฤศจิกายน  2555  ไปแล้ว นั้น

                บัดนี้  การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   และให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่  1  ของพนักงานราชการ  ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง  ตามบัญชีข้างต้น  มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ  ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุง

ในวันที่  12 พฤศจิกายน 2555 เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป

                      ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤศจิกายน พ.ศ.  2555

 

                                                   (นายจิระพงษ์  บุญเสนา)

                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

แนบท้ายประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง  ลงวันที่  วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ สกุล

หมายเหตุ

1.

001

นางนิชนันท์    ฝ่ายอุประ

 

2.

022

นางสาววารี   วงภาพ

 

3.

002

นางสาวอรัญญา  แสงหนองเป็ด

 

4.

013

นางสาวเตือนใจ   จันผะกา

 

5.

012

นางสาวสุรีรัตน์  คำละไมล์

 

6.

017

นางสาวปวีณา  กิ่งสีเสียด

 

7.

021

นางสาวมะลิวัลย์   ภูมิหนองเป็ด

 

8.

004

นางสาวสุดใจ  คลังติยานนท์

 

9.

007

นางสาวมณีวรรณ์  แสงกล้า

 

10.

011

นางสาวพจมาลย์  สายน้ำคำ

 

11.

020

นายไชยวัฒน์   เดชจำเริญ

 

12.

005

นางชุติมา  ชนะภู

 

13.

015

นางสุภาพร  คำอ่อน

 

14.

019

นางสาวสาวิตรี   ซ้อนบุญ

 

15.

023

นายวีระทร   ไพศาลวัน

 

16.

008

นางรินดา  งามสกุล

 

17.

018

นางสาวธนาภรณ์   เจียมชัยภูมิ

 

18.

016

นางสาวสร้อยสุนีย์  คลองวงค์

 

19.

010

นางสาวนุชฎา   วงษ์เจริญ

 

20.

014

นางสาวชฎาพร   ณ เลย

 

21.

006

นายชัยยุทธ   คงโนนกอก

 

22.

003

นางสาวสุนิษา  จงสำราญ

 

23.

009

นางสาววนิชชา  เรืองสา

 

 

  

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมารายงานตัว  มีดังนี้

 

                     1.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา                                จำนวน             1          ฉบับ

                     2.  สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา                                        จำนวน             1          ฉบับ

                     3.  วุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา                                                  จำนวน             1          ฉบับ

                     4.  ใบรับรองแพทย์                                                                            จำนวน             1          ฉบับ

                     5.  อื่น ๆ  ถ้ามี

 

Comments