บุคลากรโรงเรียนราษฎร์บำรุง


      
 นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง นางระนอง   ริดบ้วน
                  ครูชำนาญการพิเศษ


              
                           
                นางอ้อมใจ  อุ่นศิริ
ครู คศ.1นางสาวกรรณิกา   จวนชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง  นายณัฐวุฒิ   ริดบ้วน
                    ครูชำนาญการพิเศษ
                 
   

นายศักรินทร์   ญาติพร้อม
ครูผู้ช่วยนางดารากร  หมู่หนองสังข์
ครู คศ.1                 นางณิชนันท์    ป้องสีดา                   พนักงานราชการนายคมเพชร เข็มเพ็ชร
ครูธุรการ