ผ้าป่าโรงเรียน

วันที่โพสต์: 9 พ.ค. 2013, 3:32:26

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ โรงเรียนราษฎร์บำรุงร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน อบต.ท่ใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียนและพ่อแม่พี่น้องบ้านโนนมะค่าได้เตรียมรับคณะผ้าป่าสายต่างๆทั้ง ๔๙ สาย โดยมีนายจิระพงษ์ บุญเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงคณะครูนักเรียนและชุมชนร่วมต้อนรับ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้และการสืบค้นข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ในการทอดผ้าป่ายอดรวมจำนวน ๔๖๓,๙๐๓ บาท ในนามตัวแทนโรงเรียนราษฎร์บำรุงขอขอบคุณคณะผ้าป่า ทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูงและจะใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์เป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและการสร้างคุณภาพการศึกษาสืบต่อไป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป