ข้อมูลโรงเรียนราษฎร์บำรุง

.

ข้อมูลทั่วไป

1.1) ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนราษฎร์บำรุงที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า ตำบลท่าใหญ่

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210

โทรศัพท์ 044-870300

โทรสาร –

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

1.2) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3) เขตพื้นที่บริการการศึกษา บ้านโนนมะค่า

ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหารชื่อ-สกุลผู้บริหาร -

วุฒิการศึกษาสูงสุด -

ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ - จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี - เดือน

2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ....................-.................คน

2.3 ประวัติโดยย่อ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ประวัติ

โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2282 โดยมี ขุนนิกรนันทกิจ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นผู้จัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ เดิมตั้งอยู่วัดใหม่สำราญบ้านบุสีเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีนายฤทธิ์ ฦาชา เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการสอนออกเป็น 4 ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนางแดด 2 เมื่อ พ.ศ. 2486 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนราษฎร์บำรุง

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย 3 ห้องเรียน มีครุภัณฑ์ครบเป็นเงินจำนวน 97,000 บาท สมทบกับวัสดุของชาวบ้านคิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท และมาสร้างอยู่ที่ดินของโรงเรียนตั้งอยู่บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณจากทางราชการมาสร้างต่อเติมอีก 3 ห้องเรียน มีครุภัณฑ์ครบเป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท สร้างเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 จนรวมเป็น 6 ห้องเรียนที่ใช้ทำการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันนี้

เป้าหมายของสถานศึกษา

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. ครู ผู้บริหารมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ

นำเทคโนโลยี ไปจัดการเรียนการสอน

4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

วิสัยทัศน์

โรงเรียนราษฎร์บำรุง เป็นเลิศคุณธรรม

นำการใช้เทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐาน

ร่วมประสานชุมชน ดำรงตนอย่างมีความสุข

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

วิริเยน ทุกขมเจติ

คนจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

สัญลักษณ์โรงเรียน