กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI

กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI (กลุ่มที่ ๓) ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว อำเภอเมือง และโรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

http://www.cres.in.th/.../uploads/2013/11/schedule.pdf

กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI (กลุ่มที่ ๓) ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว อำเภอเมือง และโรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

http://www.cres.in.th/.../uploads/2013/11/schedule.pdf