ประกาศผลสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

วันที่โพสต์: 11 พ.ย. 2012, 3:48:30

ประกาศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

.........................................................................

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง และโรงเรียนราษฎร์บำรุงได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ 1 ของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุง

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(นายจิระพงษ์ บุญเสนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

แนบท้ายประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง ลงวันที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมารายงานตัว มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. วุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

5. อื่น ๆ ถ้ามี