ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

วันที่โพสต์: 2 พ.ย. 2012, 6:31:14

ประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

……………………………………………….

ด้วย โรงเรียนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ 04038/4848 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และค่าตอบแทน

1. กลุ่มงานบริการ

1.1 ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการดูแลและเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

1.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

1.2.2 ดูแลความปลอดภัยเด็ก การจัดอาหาร กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมสันทนาการ อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

1.2.3 ปฏิบัติงานพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเด็กระดับปฐมวัย

1.2.4 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยตามศักยภาพ

1.2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

1.3 คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการ และค่าตอบแทน

1.3.1 ผู้ที่ได้รับมีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ค่าตอบแทน 8,300 บาท/เดือน และค่าครองชีพ 1,500 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสัญชาติไทย

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร

1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555 - 7 พฤศจิกายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

2.2 สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียน แสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

2.3 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

2.4 ให้ผู้สมัครส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน ตามแบบ จำนวน 1 ชุด

2.5 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 200 บาท และค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหารและเลือกสรรแล้ว

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนใบรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย

2.6 เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนราษฎร์บำรุง มิได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร

โรงเรียนราษฎร์บำรุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

5. หลักสูตร และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้

6. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนราษฎร์บำรุง จะจัดให้สอบข้อเขียน และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง( สัมภาษณ์ และประเมินประสบการณ์) ตามกำหนดการสอบในตารางนี้

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

7. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรร ต้องได้คะแนนที่สอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

7.1 ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

7.2 ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนราษฎร์บำรุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมประเมินทั้ง 2 สมรรถนะ จากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนความรอบรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่มากกว่า เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้จัดลำดับที่โดยการสุ่มธรรมดา (จับฉลาก)

9. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว

โรงเรียนราษฎร์บำรุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

10. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัว

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามลำดับที่ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้าง

11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ใน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(นายจิระพงษ์ บุญเสนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

การเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555)

********************************************

1. ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ

ด้วยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้

1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

1.2 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย

1.3 หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546

1.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

1.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

1.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

1.8 จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.9 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

1.10 ระเบียบการปฏิบัติราชการ

2. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2.1 แฟ้มสะสมผลงาน ( 50 คะแนน )

2.2 สัมภาษณ์ ( 50 คะแนน )

2.2.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

2.2.2 บุคลิกภาพ

2.2.3 การมีปฏิภาณไหวพริบ

2.2.4 การปฏิสัมพันธ์