กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI

กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI (กลุ่มที่ ๓) ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว อำเภอเมือง และโรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
http://www.cres.in.th/.../uploads/2013/11/schedule.pdf

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

โพสต์6 มี.ค. 2556 20:30โดยkannika S

เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา ติดอาวุธทางปัญญาให้ยุวชนคนไทยใน "โครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา (สร้างห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต) " ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   ร่วมบริจาคถึงวันที่ 12  เม.ย. 56  นี้   ติอต่อ ผอ.จิรพงษ์  บุญเสนา  เบอร์โทรศัพท์  085-2016207 Email     bjirapong@msn.com 
                " เด็ก ๆ กำลังรอโอกาสดี ๆ  ที่คุณสามารถมอบให้ได้อยู่นะค่ะ"       

ประกาศผลสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โพสต์10 พ.ย. 2555 19:48โดยkannika S

 

 

ประกาศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

.........................................................................

                ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง  ลงวันที่  11   พฤศจิกายน  2555  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง  และโรงเรียนราษฎร์บำรุงได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  เมื่อวันที่  10   พฤศจิกายน  2555  ไปแล้ว นั้น

                บัดนี้  การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   และให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่  1  ของพนักงานราชการ  ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง  ตามบัญชีข้างต้น  มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ  ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุง

ในวันที่  12 พฤศจิกายน 2555 เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป

                      ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤศจิกายน พ.ศ.  2555

 

                                                   (นายจิระพงษ์  บุญเสนา)

                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

แนบท้ายประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง  ลงวันที่  วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ สกุล

หมายเหตุ

1.

001

นางนิชนันท์    ฝ่ายอุประ

 

2.

022

นางสาววารี   วงภาพ

 

3.

002

นางสาวอรัญญา  แสงหนองเป็ด

 

4.

013

นางสาวเตือนใจ   จันผะกา

 

5.

012

นางสาวสุรีรัตน์  คำละไมล์

 

6.

017

นางสาวปวีณา  กิ่งสีเสียด

 

7.

021

นางสาวมะลิวัลย์   ภูมิหนองเป็ด

 

8.

004

นางสาวสุดใจ  คลังติยานนท์

 

9.

007

นางสาวมณีวรรณ์  แสงกล้า

 

10.

011

นางสาวพจมาลย์  สายน้ำคำ

 

11.

020

นายไชยวัฒน์   เดชจำเริญ

 

12.

005

นางชุติมา  ชนะภู

 

13.

015

นางสุภาพร  คำอ่อน

 

14.

019

นางสาวสาวิตรี   ซ้อนบุญ

 

15.

023

นายวีระทร   ไพศาลวัน

 

16.

008

นางรินดา  งามสกุล

 

17.

018

นางสาวธนาภรณ์   เจียมชัยภูมิ

 

18.

016

นางสาวสร้อยสุนีย์  คลองวงค์

 

19.

010

นางสาวนุชฎา   วงษ์เจริญ

 

20.

014

นางสาวชฎาพร   ณ เลย

 

21.

006

นายชัยยุทธ   คงโนนกอก

 

22.

003

นางสาวสุนิษา  จงสำราญ

 

23.

009

นางสาววนิชชา  เรืองสา

 

 

  

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมารายงานตัว  มีดังนี้

 

                     1.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา                                จำนวน             1          ฉบับ

                     2.  สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา                                        จำนวน             1          ฉบับ

                     3.  วุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา                                                  จำนวน             1          ฉบับ

                     4.  ใบรับรองแพทย์                                                                            จำนวน             1          ฉบับ

                     5.  อื่น ๆ  ถ้ามี

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

โพสต์1 พ.ย. 2555 23:31โดยkannika S

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

……………………………………………….

               ด้วย โรงเรียนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ   ฉะนั้น   อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่ กุมภาพันธ์  2547   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์ 2547   คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551  สั่ง ณ วันที่ 22  ธันวาคม  2551  และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ที่ ศธ 04038/4848    ลงวันที่  18  ตุลาคม  2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ  ดังต่อไปนี้

1.  ตำแหน่ง  กลุ่มงาน  คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และค่าตอบแทน

1.  กลุ่มงานบริการ

     1.1  ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง  จำนวน  1  อัตรา

     1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการดูแลและเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้   

                        1.2.1  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

                        1.2.2  ดูแลความปลอดภัยเด็ก  การจัดอาหาร  กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  จัดกิจกรรมสันทนาการ  อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

                        1.2.3  ปฏิบัติงานพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเด็กระดับปฐมวัย

                        1.2.4  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยตามศักยภาพ

                        1.2.5  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

                 1.3  คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการ  และค่าตอบแทน

                        1.3.1  ผู้ที่ได้รับมีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ค่าตอบแทน  8,300  บาท/เดือน  และค่าครองชีพ  1,500  บาท/เดือน

           2.    คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร      

                  2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                                1) มีสัญชาติไทย

                                2) อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี

                                3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                                                                                                                                            4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน   ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

           3.  การรับสมัคร

                1วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุง ตั้งแต่วันที่ 31  ตุลาคม  2555  -  7  พฤศจิกายน  2555  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

              2.  เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

                 2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  1x1  นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป    

                 2.2  สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียน แสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่ 7 พฤศจิกายน  2555                        

                   2.3  บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวนอย่างละ  ฉบับ

                  2.4  ให้ผู้สมัครส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน  ตามแบบ  จำนวน  1  ชุด

                   2.5 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 200 บาท และค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหารและเลือกสรรแล้ว

                      ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนใบรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย

 

                    2.6  เงื่อนไขในการรับสมัคร

                       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น  ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ  จากโรงเรียนราษฎร์บำรุง มิได้

                4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  และเลือกสรร

                      โรงเรียนราษฎร์บำรุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  8  พฤศจิกายน  2555   ณ  โรงเรียนราษฎร์บำรุง

5.  หลักสูตร  และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

                หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร  แนบท้ายประกาศนี้        

                6.  วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร

                    โรงเรียนราษฎร์บำรุง จะจัดให้สอบข้อเขียน  และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง( สัมภาษณ์  และประเมินประสบการณ์)  ตามกำหนดการสอบในตารางนี้

 

วัน  เวลา

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันที่  10  พฤศจิกายน  2555 

เวลา  10.00 . – 11.30 .

เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป

 

 

ภาคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ภาคประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

-  สอบสัมภาษณ์

-  ประเมินประสบการณ์

 

100

(100)

50

50

 

               

             ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง  ตำบลท่าใหญ่  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

                7.   เกณฑ์การตัดสิน

                     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรร  ต้องได้คะแนนที่สอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

                  7.1  ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  50

                  7.2  ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60

 

 

 

 

                8.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

                      โรงเรียนราษฎร์บำรุง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่  11  พฤศจิกายน  2555  ณ  โรงเรียนราษฎร์บำรุง  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมประเมินทั้ง  2  สมรรถนะ จากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนความรอบรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก  ให้จัดลำดับที่โดยการสุ่มธรรมดา (จับฉลาก)

                9.  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว 

                      โรงเรียนราษฎร์บำรุง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ภายในวันที่  11  พฤศจิกายน  2555  ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

             10.  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัว

                    การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัว  เพื่อทำสัญญาจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามลำดับที่ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้าง

          11.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร                                                                             

                  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง   พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  โรงเรียนราษฎร์บำรุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  ใน  วันที่  12  พฤศจิกายน  2555

 

                    ประกาศ  ณ วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2555

 

                      

   (นายจิระพงษ์  บุญเสนา)
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

การเลือกสรรพนักงานราชการ     โรงเรียนราษฎร์บำรุง 

วันที่   22  ตุลาคม  พ.ศ.  2555

 

ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (อัตรา)

หมายเหตุ

1

ครูพี่เลี้ยง

1

 

 

รวม

1

 

 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ  กลุ่มงานบริการ  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  

โรงเรียนราษฎร์บำรุง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1

 

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

ประกาศรับสมัคร

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

สอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

รายงานตัว  และจัดทำสัญญาจ้าง

22-30  ตุลาคม  2555

31 ตุลาคม – 7  พฤศจิกายน  2555

  8  พฤศจิกายน  2555         

  10  พฤศจิกายน  2555          

  11  พฤศจิกายน  2555        

  12  พฤศจิกายน  2555         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนราษฎร์บำรุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนราษฎร์บำรุง  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2555)

********************************************

                   1.  ความรอบรู้  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ

                         ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้

                         1.1 สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน

   1.2 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย

1.3 หลักสูตรปฐมวัย  พ.ศ.  2546

1.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551

1.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  2546

1.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546

                         1.8 จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.9 คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

1.10 ระเบียบการปฏิบัติราชการ

2.  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

 2.1 แฟ้มสะสมผลงาน  ( 50 คะแนน )  

         2.2 สัมภาษณ์ ( 50 คะแนน )

               2.2.1  ประวัติส่วนตัว   ประวัติการศึกษา

               2.2.2  บุคลิกภาพ

         2.2.3  การมีปฏิภาณไหวพริบ

         2.2.4  การปฏิสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

กีฬาภาคีเครือข่ายจตุรมิตร

โพสต์15 ส.ค. 2555 17:13โดยkannika S

ภาคีเครือข่ายจตุรมิตร ร่วมแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน ที่ผ่านมาโดยโรงเรียนบ้านโนนถาวรเป็นเจ้าภาพ  ส่วนโรงเรียนราษฎร์บำรุงได้เป็นเจ้าเหรียญทองคว้ามา 8 ด้วย ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทัศนศึกษา

โพสต์26 ก.ค. 2555 20:19โดยkannika S

กลุ่มจตุรมิตร  โรงเรียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านโนนถาวร โรงเรียนบ้านโนนลาน และโรงเรียนบ้านหนองไห  นำนักเรียนไปทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ตลอดน้ำ 4 ภาค และหาดจอมเทียน   จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 21  กันยายนที่ผ่านมางานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับศูนย์ฯ

โพสต์16 มิ.ย. 2555 08:47โดยkannika S

  ขอเชิญร่วมงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุงในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ฯถ้ำวัวแดง - ท่าใหญ่ ณโรงเรียนหนอหอยปังบำเหน็จวิทยา วันที่ 19-20 มิถุนายน 2555 นี้

กำหนดการพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

โพสต์4 มิ.ย. 2555 22:44โดยkannika S

            ด้วยงานธนาคารโรงเรียนราษฎร์บำรุง  จะทำพิธีเปิดธนาคารอย่างเป็นทางการในวันพุธ ที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนด้วยค่ะ

กำหนดการเปิดภาคเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3

  โรงเรียนราษฎร์บำรุง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เปิดทำการเรียนการสอน    ภาคเรียนที่ 1 /2555  ในวันจันทร์ ที่  14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1-8 of 8