ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนราษฎร์บำรุง 
บ้านโนนมะค่า  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าใหญ่  อำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ  36210  
โทรศัพท์  044-870300  http://rbr.chaiyaphum1.go.th